NovaTerrae Use Conditions

Gebruikers overeenkomst voor NovaTerrae Business Engines

Overeenkomst

  De gebruiker en de NovaTerrae B.V. zijn overeenkomst aangegaan voor het gebruik en de  onderhouds- en supportwerkzaamheden van de NovaTerrae Business Engines (hierna te noemen ‘overeenkomst’)  onder de navolgende voorwaarden:

  Aansprakelijkheid

  NovaTerrae B.V. is niet aansprakelijk voor mogelijke vervolgschade ontstaan uit het al dan niet goed gebruik maken van de NovaTerrae Business Engines.

  Duur en beëindiging

  Het gebruik van NovaTerrae Business Engines vanuit de Appsource van Microsoft valt op ieder moment te beëindigen. Facturatie geschiedt steeds vooraf per maand. Er dient minimaal 1 week voor het einde van de periode opgezegd te worden om te voorkomen dat de komende periode gefactureerd wordt. Bij opzegging van de overeenkomst vervalt het gebruikersrecht en het recht op onderhoud.

  Onderhoud

  ● Het verhelpen van fouten die een goed functioneren van de programmatuur, overeenkomstig de in de handleiding uitdrukkelijk beschreven specificaties, belemmeren;

   ● Het uitbrengen van nieuwe versies.

  ● Het aanpassen van de handleiding.

  De in dit artikel genoemde fouten worden door leverancier verholpen, mits de geconstateerde fout:

  ● reproduceerbaar is en voorkomt in een versie die op dat moment door de leverancier onderhouden wordt;

  ● niet het gevolg is van onoordeelkundig of niet bevoegd gebruik door gebruiker en/of derden De gebruiker zal aan de leverancier alle redelijkerwijs te verlangen assistentie en inlichtingen verlenen, welke nodig zijn om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

  Support

  ● De toegang tot de support resources en het vragenformulier op de supportwebsite;

  ● Het recht op telefonische en remote ondersteuning bij gebruik van de NovaTerrae Business Enginesdoor leverancier ontwikkelde software.

  Remote ondersteuning wordt gerealiseerd middels Microsoft Teams. Gebruiker deelt hierbij actief zijn scherm.  

  Onder support is onder meer niet te rekenen:

  ● Uitgebreide (telefonische) instructie / consultancy;

  ● Ondersteuning anders dan op gebied van het functioneel gebruik van de door leverancier ontwikkelde software;

  ● Het herstellen van beschadigde bestanden. Alvorens een beroep te doen op de telefonische helpdesk, zal de gebruiker de supportwebsite raadplegen. in de voorkomende gevallen kan de leverancier de gebruiker naar de supportwebsite doorverwijzen.